Foreningens

Vedtægter


1. Navn og tilhørsforhold

Foreningen er en netværksorganisation. Netværkets navn er IEA Danmark (International Enneagram Association, Danmark) og hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl.

Netværket er tilknyttet som affiliated til ”The International Enneagram Association” (IEA) og tilslutter sig dermed IEA’s til enhver tid gældende etiske regler og standarder.

2. Formål

Netværkets formål er:

At være et ikke kommercielt interesseforum for alle med interesse i Enneagrammet i form af debat, information, website og samarbejde med IEA.

At være en platform for udveksling af viden til at fremme forståelsen af Enneagrammet og dets principper generelt.

at afholde arrangementer og Enneagram konferencer alt efter muligheder og finansielle midler.

3. Medlemskriterier og kontingent

Alle kan være medlem af netværket.

Medlemskontingentet fastlægges hvert år ved beslutning på generalforsamlingen, og kan fastsættes til kr. 0,-.

Hvis kontingentet ikke er betalt til seneste betalingsdato angivet på den årlige opkrævning, ophører medlemskabet.

Udmeldelse af netværket i øvrigt skal ske skriftligt pr. mail eller brev til foreningen. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

4. Regnskab

Netværkets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet varetages af intern eller ekstern ressource. Tegningsberettiget er formand, næstformand og kasserer. Formanden alene kan underskrive på hvem der står for bankkontoen. Formand og næstformand og/eller kasserer har adgang til bank/netbank.

5. Bestyrelsen

Netværket ledes af en bestyrelse på 5-7 personer (heraf 1 IEA Global affiliated repræsentant/kontaktperson) samt 2 suppleanter (en første og anden suppleant der kan træde ind i nævnte rækkefølge). Det tilstræbes at medlemmer i bestyrelsen vælges i forhold til de til hver en tid igangværende arbejdsbehov og kompetencer med en så bred sammensætning af bestyrelsen som muligt.
Bemærk, at indehavere eller medejere af en skole, der udbyder åbne kurser i Enneagrammet, kan ikke vælges som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmer vælges én gang årligt på generalforsamlingen.

Formand vælges for 2 år ad gangen og er på valg hvert andet år i ulige år.

Næstformand vælges for 2 år ad gangen og er på valg hvert andet år i lige år.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og er på valg forskudt fra hinanden hvert andet år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en formand, en næstformand (der fungerer som administrator) samt en kasserer.

Suppleanter indgår i bestyrelsens arbejdsopgaver i forhold til mængde, behov og kompetencer. Suppleanter deltager normalt ikke i bestyrelsesmøder, men kan indkaldes til møder efter behov.

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide, skal dette meddeles skriftligt til formanden med min. 1 måneds varsel. Når et bestyrelsesmedlem udtræder, skal denne overdrage sine opgaver inden udtrædelsen og senest 1 måned efter udtrædelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke opfylder sine forpligtelser, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem ved stemmeflertal.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er under 5, skal suppleanterne inddrages i bestyrelsen (efter den rækkefølge de er valgt i) for den resterende periode frem til førstkommende generalforsamling.

Alle hverv er ulønnede og bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til ikke at udnytte netværket til personlige forretningsinteresser.

Der tilknyttes efter behov en gruppe ambassadører der kan træde til med assistance ved projektopgaver.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Netværket tegnes i juridisk henseende af formanden og næstformanden.

6. Generalforsamling

Der afholdes en årlig generalforsamling i februar/marts måned. Indkaldelse til generalforsamling udsendes senest 3 uger inden dato for afholdelse med følgende dagsorden:

Valg af ordstyrer

Formandens beretning

Regnskab og fastsættelse af kontingent

Valg

Indkomne forslag

Eventuelt

Der udarbejdes referat som lægges på hjemmesiden.

Ved forslag til afstemning og ved valg til bestyrelse har hvert medlem én stemme. For at være stemmeberettiget skal medlemskab være påbegyndt senest 4 uger før generalforsamling.

Et medlem kan give fuldmagt til et gyldigt medlem af foreningen. Et tilstedeværende medlem kan i henhold til skriftlig fuldmagt afgive stemmer på vegne af maksimalt 2 medlemmer.

Der kan stemmes ved fremmøde, ved fuldmagt eller ved brevstemme pr. e-mail på den af bestyrelsen udsendte stemmeseddel. Stemmesedlen til brevstemning indeholder kandidater til bestyrelsen og forslag. På stemmesedlen kan stemmes ja, nej eller blank. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før mødets start.

Ved valg af bestyrelse, kan fuldmagt og brevstemme kun benyttes til afgivelse af stemmer på kandidater, der har indgivet sit kandidatur senest 48 timer før generalforsamlingen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

7. Vedtægtsændringer

Ændringer til vedtægterne foreslås og fremlægges af bestyrelsen og vedtages til den årlige generalforsamling eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Ændringer udsendes min. 14 dage inden en generalforsamling. Vedtagne vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne efter en generalforsamling og lægges på websitet.

8. Netværkets opløsning

Hvis bestyrelsen ikke kan opretholde et minimum på 5 bestyrelsesmedlemmer, skal der indkaldes til medlemsmøde, hvor foreningens status fremlægges. Herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen forsøges. Hvis dette ikke er muligt, nedlægges foreningen med omgående varsel. Ved nedlæggelse af foreningen skal generalforsamlingen beslutte, hvad foreningens midler skal overdrages til.

 

Vedtægterne ændret pr. 23. marts 2021 og afløser vedtægterne for IEA Danmark fra 15. juni 2020.

 

 

Bliv medlem af Enneagramforeningen

 Allerede medlem? 
Bliv aktiv i Enneagramforeningen.
Vil du blive en del af 6 samarbejdsområder
og bidrage til en levende og bæredygtig forening!

 

1 Medlemsaktivitet & Events

2 Tovholdere for Ennea-groups

3 Redaktør til SOME & LinkedIn gruppe

4 Redaktør for artikler & blogposts

5 Redaktør for Enneagramleksikon

6 Redaktør på Enneagrammets historie

medlemmer globalt

IEA afdelinger i verden

jubilæum i 2019

Testimonials

Glade medlemmer

 


“Det var først da jeg stiftede bekendtskab med Enneagrammet at jeg mødte et værktøj, som fortæller så meget mere om det, der driver os, vores motivation, vores adfærd og ikke mindst hvad der begrænser os.”

SØREN HEICK, TIDLIGERE FORMAND FOR ENNEAGRAMFORENINGEN IEA DANMARK

 

 


"Der har altid været en stor interesse i Enneagrammiljøet for at mødes, og dele vores passion med andre ligesindede.

IEA Danmarks rolle er bl.a. at være rammesættende for disse fora. Der var derfor stor tilslutning til at mødes online da IEA åbnede op for det virtuelle møde."

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND FOR IEA DANMARK

 

"Jeg kendte ikke til IEA’s etiske retningslinier i begyndelsen og var ikke klar over, at det er bedst at alle selv opdager deres type og ikke bliver typebestemt af andre.

Jeg synes det er vigtigt, at der findes en organisation som IEA, der har udarbejdet etiske retningslinjer i anvendelsen af Enneagrammet.  "

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR


“Da jeg blev medlem af Enneagram-foreningen, åbnedes et nyt slags community for mig, hvor jeg kunne nørde med en masse fælles navlepilleri og ublut blande mig i andres personlige liv og få tak til gengæld. Det var lykken for sådan en som mig!”

ANNABELLA AL-NAFUSI,
IEA GLOBAL, IEA DANMARK & ENNEAGRAMNØRDER

 


"For mig, som vært, er den største glæde ved Enneagramforeningens online-events, at få andre menneskers fortællinger og oplevelser til at give Enneagrammet liv.
Det er på den måde jeg oplever Enneagrammet gå fra teori i bøgerne til noget levende. "

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK

 


Danmark er 'the land af Ennea' ikke mindst fordi vi har utroligt dygtige undervisere, konsulenter, coaches, terapeuter og skoler, der på bedste vis sikrer at rigtig mange mennesker i Danmark nu har en god grundviden om Enneagrammet og nogle er blevet decideret nørder, i ordets mest positive forstand.

Enneagramforeningens formål er at sikre et forum for alle med interesse i Enneagrammet. Jeg glæder mig over  at være med til at skabe en platform der, uden kommercielle interesser, sikrer et fællesskab for nørder og andre Enneagram- interesserede.

BALDER WENDT-STRIIM,
ENNEAGRAMFORENINGEN IEA DANMARK

 

 


“Enneagrammet er et system, som alle burde kende til og jeg håber, at jeg gennem Enneagramforeningen kan bidrage til at udbrede kendskab og viden om Enneagrammet.

Enneagramforeningen er et fantastisk sted til ”ikke-kommerciel” udveksling af Enneagram-nørderi.”

SØREN HEICK,
TIDLIGERE FORMAND FOR ENNEAGRAMFORENINGEN IEA

 

 


“IEA online-forum kan samle mennesker fra alle hjørner af landet (og udlandet).
Tidligere blev de fleste Enneagram-arrangementer afholdt i de store byer, og spredt ud over tid med henblik på at få en stor deltagertilslutning.
IEAs online forum kan nu sætte mange små emne-specifikke møder op, som alle medlemmer kan deltage i hjemme fra stuen.

Nogen deltager aktivt, andre er med for at lytte. Begge dele er vigtige, for det er formidlingen og lysten til at debattere, der er betydningsfuld.”

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK

 

"Da jeg for alvor begyndte at udforske mig selv om mine medmennesker ved hjælp af Enneagrammet havde jeg ingen anelse om, at det ville blive et af de vigtigste værktøjer for mig, og et landkort til min personlige udvikling."

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR

"IEA Danmark kan være med til at samle kræfterne bag ved den praktiske anvendelse af Enneagrammet, samt inspirere vores IEA-venner rundt omkring i verden.

Vi har brug for mere praktik, mindre repetition af grundmaterialet og mere dialog om, hvordan vi bærer visdommen, erfaringer og inspirationen fra Enneagrammet videre til næste generation."

FLEMMING CHRISTENSEN, THINK ABOUT IT

 

"Jeg oplevede selv at mangle et sted hvor jeg kunne dele min begejstring og nysgerrighed for Enneagrammet med andre efter at jeg havde endt mine uddannelser.

Der er mange gode nationale og internationale Facebook grupper for Enneagram-interesserede, men gennem IEA er der nu et rum, hvor man kan dele, debattere og få sparring med andre, som ligeledes ønsker Enneagrammet ind under huden, ‘live’ og dermed i nærvær med hinanden"

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK


“Da jeg mødte Enneagrammet, var Enneagramforeningen stedet at møde ligesindede og møde interessante udenlandske undervisere.

Jeg har en drøm om, at vi kommer til at se en helt anden type online-enneagram-liv, som bliver mere muntert, givende, personligt og internationalt.
Vi kan ha' små læsegrupper, typegrupper, temagrupper, og grupper for interesserede i Authentic Relating, Circling og Spiral Dynamics mm. Vi vil have mastermindgrupper med udelukkende enneagramkyndige.”

ANNABELLA AL-NAFUSI,
IEA GLOBAL, IEA DANMARK & ENNEAGRAMNØRDER

 

 


“Enneagrammet er et system, som alle burde kende til og jeg håber, at jeg gennem Enneagramforeningen kan bidrage til at udbrede kendskab og viden om Enneagrammet.

Enneagramforeningen er et fantastisk sted til 'ikke-kommerciel' udveksling af Enneagram-nørderi.”

SØREN HEICK,
TIDLIGERE FORMAND FOR IEA DANMARK

 

 

"'Enneagrammet er mangfoldigt og det er i den ånd jeg ønsker vores onlineevents skal holdes med mig som vært.

Jeg ønsker at du kommer, som du er, og giver dit bidragog dine nuancer til de mange udgaver af de vidunderlige personlighedstyper.
Kun gennem dine fortællingerog lyst til at deltage bliver vores arrangementer levende og mindeværdige."

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DANMARK

"Det er vigtigt for mig, at der findes et ikke-kommercielt netværk for alle os Enneagramnørder. 

Jeg håber, at IEA i fremtiden kan blive igangsætter for og supportere lokale Enneagram mødegrupper for selvudvikling drevet på frivillig basis, så Enneagrammet bliver udbredt endnu mere."

RUSTAN PETERSON, SPIRITUEL MENTOR

"Der er online undervisning fra mange IEA arrangementer. IEA Global har en fælles blog, som alle IEA Professionals kan bidrage til og flere steder er man begyndt at interessere sig for betydningen af social media’s muligheder for at støtte og inspirere Enneagram entusiaster."

FLEMMING CHRISTENSEN, THINK ABOUT IT

 

"Enneagrammet er mangfoldigt og det er i den ånd jeg ønsker vores onlineevents skal holdes med mig som vært.

Tak til IEA-bestyrelsen for at ville have mig som vært ved vores online events.
Jeg er meget taknemmelig og beæret over tilliden.

Vi ses online!"

PATRICK HOUGAARD SIMONSEN,
FORMAND IEA DENMARK

Email

info@iea-danmark.dk

Følg Enneagrammet